Jak zaufanie przekłada się na branie odpowiedzialności w pracy?


Delegowanie odpowiedzialności to kluczowy element efektywnego zarządzania, który pozwala na rozwój zarówno pracowników, jak i całej organizacji. Przez delegowanie menedżer przekazuje pracownikowi uprawnienia do wykonywania określonych zadań, ale także część odpowiedzialności za ich wykonanie. Ostatecznie, odpowiedzialność za całość pracy nadal spoczywa na menedżerze, który deleguje zadania. Proces ten wymaga od liderów zaufania do swoich pracowników oraz umiejętności właściwej oceny ich kompetencji i potencjału.

coaching dla menedżerów
Praca w dobrej atmosferze, pełnej zaufania, jest efektywniejsza. Na szczęście menedżerowie dostrzegają już i doceniają kapitał, jaki stanowi zaufanie.

Umiejętności niezbędne dla efektywnego delegowania

Efektywne delegowanie zadań wymaga od menedżerów posiadania specyficznych umiejętności, w tym zdolności do budowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole. Menedżer powinien być również w stanie rozpoznać potencjał pracownika, prawidłowo zdefiniować cele, skutecznie komunikować się i monitorować postępy prac. Te umiejętności są niezbędne do tworzenia efektywnie działającego zespołu, który jest gotowy na przyjmowanie coraz większych wyzwań.

Proces delegowania krok po kroku

Delegowanie zadań można podzielić na kilka etapów:

  1. Określenie celu zadania – menedżer musi jasno określić, co ma być osiągnięte.
  2. Opisanie pożądanych rezultatów – pracownik powinien wiedzieć, jakie wyniki są oczekiwane.
  3. Określenie zasobów – pracownik musi mieć dostęp do odpowiednich zasobów potrzebnych do wykonania zadania.
  4. Ustalenie czasu na wykonanie zadania – należy zdefiniować realistyczne ramy czasowe.
  5. Podanie kryteriów oceny i sposób kontroli – pracownik powinien znać kryteria, na podstawie których jego praca będzie oceniana, oraz metodę monitorowania postępów.

Rola zaufania w delegowaniu odpowiedzialności

Zaufanie jest fundamentem skutecznego delegowania. Menedżer, który ufa swoim pracownikom, jest bardziej skłonny do przekazywania im odpowiedzialności. Zaufanie to również czynnik, który motywuje pracownika do większego zaangażowania i lepszego wykonania zadania, co w rezultacie przyczynia się do rozwoju osobistego i zawodowego.

Zaufanie w organizacji i jego wpływ na wyniki

Zaufanie w organizacji to nie tylko zaufanie pomiędzy menedżerem a pracownikiem, ale również zaufanie instytucjonalne, czyli to, jak pracownicy postrzegają swoje miejsce pracy. Badania pokazują, że organizacje, które skutecznie budują zaufanie, często osiągają lepsze wyniki dzięki zwiększonej proaktywności i produktywności pracowników.

Metody budowania zaufania w zespole

Budowanie zaufania w zespole można wspierać przez różne działania i ćwiczenia. Patrick Lencioni proponuje między innymi zadania polegające na dzieleniu się osobistymi historiami, które pomagają zrozumieć i zaakceptować różnorodność w zespole. Lencioni daje propozycje wielu ćwiczeń do pracy w swojej książce „Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej”. Zaskakującym jest jedno z nich, które polega na opowiedzeniu o sobie, o tym skąd pochodzi, ile ma rodzeństwa i przed jakim najtrudniejszym lub najważniejszym wyzwaniem stanął w okresie dzieciństwa? Ćwiczenie to wymaga przezwyciężenia oporu opowiadania o sobie i swoich słabościach związanych z życiem osobistym, dużej otwartości oraz pokazuje ludzi w zespole w zupełnie nowym świetle.

Ponadto, realizacja testów osobowości, jak MBTI ((Myers – Briggs Type Indicator), może pomóc pracownikom zrozumieć swoje mocne i słabe strony, co także przyczynia się do budowania wzajemnego zaufania.

Jak wygląda wartość, jaką jest zaufanie w organizacjach? Okazuje się, że  jest towarem deficytowym. Z wieloletnich badań profesora Czapińskiego prowadzonych od 2000 roku w Polsce (Diagnoza społeczna) wynika, że Polacy są narodem o niskim poziomie zaufania do siebie. Mieszczą się na końcu listy krajów europejskich, co przekłada się też na niskie zaufanie w organizacjach.  A w zaufanie warto inwestować, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wyniki firmy, o czym pisze Lencioni w swoich publikacjach. 

Dlaczego warto inwestować w zaufanie

Inwestowanie w zaufanie w miejscu pracy przynosi liczne korzyści. Pracownicy, którzy czują się zaufani i bezpieczni, są bardziej skłonni do podejmowania inicjatyw, lepszego radzenia sobie z przypisanymi zadaniami oraz wykazują większą gotowość do rozwoju osobistego i zawodowego. Organizacje, które skupiają się na budowaniu zaufania, nie tylko zwiększają swoją produktywność, ale także tworzą kulturę opartą na współpracy i zaangażowaniu. W efekcie, takie podejście prowadzi do lepszych wyników całego zespołu i stabilniejszego rozwoju firmy.

Dodatkowo, zespoły oparte na zaufaniu charakteryzują się mniejszą rotacją pracowników, co przekłada się na niższe koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych osób. Zaufanie sprzyja również otwartości na feedback oraz lepszej komunikacji wewnątrz zespołu, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniających się środowiskach pracy.

Podsumowując, zaufanie jest nie tylko wartością samą w sobie, ale także niezbędnym elementem efektywnej i zrównoważonej strategii biznesowej. Dlatego też, każda organizacja powinna dążyć do jego budowania i utrzymywania zarówno na poziomie interpersonalnym, jak i instytucjonalnym, aby zapewnić sobie najlepsze możliwe warunki do sukcesu.

Źródła i linki zewnętrzne:

  1. http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf
  2. http://www.uwm.edu.pl/egazeta/ile-jest-warte-zaufanie
  3. Pięć dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencionii, MT Biznes, 2016
  4. Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencionii, T Biznes, 2016
  5. https://www.hbrp.pl/b/delegowanie-obowiazkow-moze-zwiekszyc-twoje-zyski/eebZOr5R

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book
Szybki kontakt
+
Wyślij!