Coaching

Mistrzowski Kurs Trenerski

6,200.00

Opis

Dla kogo przeznaczony jest kurs:

• Dla kadry zarządzającej: prezesi, dyrektorzy, kierownicy wyższego szczebla, właściciele firm
• Politycy, przedstawiciele samorządów, urzędów, instytucji, stowarzyszeń itp.
• Trenerzy, coachowie, nauczyciele, wykładowcy akademiccy,
• Osoby, które swoją wiedzą, umiejętnościami  i postawą chcą wnieść do świata coś ważnego
• Osoby, które w pełni realizują się w swoim zawodzie i świadomie chcą wejść na drogę Mistrzostwa

Wymagania wstępne: brak


CELE KSZTAŁCENIA

WIEDZA

 • Diagnoza swoich mocnych i słabych stron, jako trenera/nauczyciela,
 • Rozpoznanie indywidualnego stylu trenerskiego
 • Poznanie technik redukcji stresu przed i podczas prowadzenia zajęć
 • Zdobycie wiedzy na temat projektowania i przeprowadzania szkoleń, treningów, warsztatów
 • Zdobycie wiedzy na temat przeprowadzania szkoleń wg kanadyjskiego modelu 4MAT

 

UMIEJĘTNOŚCI

 • Nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowania do prowadzenia zajęć szkoleniowych
 • Nabycie umiejętności kształtowania własnego wizerunku zwiększającego skuteczność przekazu
 • Nabycie umiejętności prowadzenie prezentacji przed grupą
 • Nabycie umiejętności angażowania i motywowania uczestników do udziału w szkoleniu
 • Tworzenie dobrego kontaktu z grupą
 • Minimalizacja tremy przed wystąpieniami publicznymi
 • Radzenie sobie z własnymi emocjami i stresem
 • Nauczenie się jak przekonać kogoś do swoich idei
 • Nauczenie się wzbudzać ciekawość i utrzymywać uwagę uczestników słuchaczy
 • Nauczenie się zarządzać energią swoją i grupy z którą pracujesz
 • Stanie się mistrzem komunikacji
 • Nauczenie się projektować i prowadzić wystąpienia, spotkania, warsztaty, wykłady i treningi wg unikalnego modelu Bernice Mc Carthy – 4MAT, które możesz wykorzystać w firmie, w polityce, na sali szkoleniowej oraz oświacie

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Nabycie pewności siebie w pracy z grupą
 • Nabycie kompetencji osobistego i zawodowego rozwoju trenera
 • Kształcenie umiejętności pracy trenera w kulturze coachingowej

Zakres programowy

Moduł I. Wprowadzenie do kursu i metody. Główne założenia programu.  Komunikacja trenera z grupą podczas treningu, elementy Transforming Communication.  Elementy autoprezentacji. (16 godzin edukacyjnych)

Moduł II. Proces grupowy. Na czym polega, zarządzanie procesem grupowym, elementy procesu grupowego, jak wykorzystać proces grupowy do uczenia się. Kompetencje i postawa trenera w procesie grupowym. Utrzymanie równowagi pomiędzy procesem grupowym a celami szkoleniowymi. (16 godzin edukacyjnych)

Moduł III.  Przegląd metod i technik szkoleniowych. Definiowanie celów szkolenia, dobór metod i technik dla określonej grupy szkoleniowej. Podstawowe metody szkoleniowe: wykład, prezentacja, praca w małych i dużych grupach, różne rodzaje dyskusji, pytania i odpowiedzi, scenki, elementy pracy z dramą, ewentualnie z zamianą ról, analiza case-studies, gry i symulacje,  studium przypadku.  (8 godzin edukacyjnych).

Moduł IV. Projektowanie i prowadzenie treningów. Model 4MAT Bernice McCarthy, cztery style uczenia się: po co się tego uczyć, co się masz nauczyć, jak masz to zrobić oraz refleksje i wnioski z pozyskanej wiedzy. Przygotowanie przez uczestników własnych modułów szkoleniowych. (16 godzin edukacyjnych).

Moduł V. Projektowanie i prowadzenie treningów on line. Model 4MAT Bernice McCarthy w sposób zdalny.  Zapoznanie z platformą ZOOM, przeprowadzanie wykładów i ćwiczeń, umiejętność korzystania z zasobów platformy (8 godzin edukacyjnych).

Moduł VI. Zarządzanie emocjami trenera oraz uczestników. Trudne zachowania uczestników podczas szkolenia,  obiekcje, jak sobie z tym radzić. Inteligencja emocjonalna trenera. (16 godzin edukacyjnych)

Moduł VII. Spójność trenera na sali szkoleniowej, czyli osiągnięcie takiej postawy, aby trener robił to co mówi, mówił to co myśli, aby to było jednością. Misja trenera, powołanie i postawa trenera, odkrywanie talentów trenerskich wg Gallupa. (16 godzin edukacyjnych)

Moduł VIII. Egzamin praktyczny. Prezentacje trenerskie: indywidualne oraz w parze trenerskiej. (16 godzin edukacyjnych)

8 miesięczne zajęcia on line w grupie facebookowej dedykowanej rozwijaniu 8 filarów poczucia wartości w pracy trenera. (6 godzin zegarowych)

Wykłady wideo Psychologia i życie (16 godzin).

Praca własna – przygotowanie modułów szkoleniowych indywidualnych i w parach trenerskich. (10 godzin)

Superwizja trenerska on line  (2 x 3 godziny)

! Każdy uczestnik otrzyma:

 • zdiagnozowane TOP 5 talentów Gallupa,
 • certyfikat ukończenia  Mistrzowskiego Kursu Trenerskiego (150 godziny edukacyjnych),
 • tytuł  TRENERA,
 • osoby, które ukończyły kurs coachingu lub kurs komunikacji interpersonalnej mogą przystąpić do egzaminu na poziom Trenera Kompetencji Społecznych.

Metodologia szkolenia:

Grupy szkoleniowe są bardzo kameralne do 12 osób. Trening ma charakter warsztatowy,  80% czasu poświęcone jest na praktyczne ćwiczenia umiejętności.  Metody wykorzystane podczas kursu to mini wykłady, praca w małych grupach, odgrywanie ról, praca indywidualna, dyskusja, burza mózgów, prezentacje, dyskusje panelowe studium przypadku. Trening prowadzony jest w pełnym poczuciu bezpieczeństwa, poufności, ruchu, działaniu i z radością.

Koszt

6200,00 zł brutto za całość kursu.  Kwota obejmuje przeprowadzenie szkolenia, certyfikację trenerską, superwizję, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad.

Trener prowadzący

Lilianna Kupaj